< sekcia Regióny

Na opravu fasád košického Kulturparku už vybrali zhotoviteľa

Na snímke areál Kulturparku. Foto: TASR/František Iván

Lehota na realizáciu zákazky je 170 dní od prevzatia staveniska. Mesto deklarovalo, že tieto náklady majú byť hradené z bankovej záruky pôvodného zhotoviteľa, ktorým bola spoločnosť DÚHA, a.s.

Košice 17. augusta (TASR) – Mestská organizácia K13 – Košické kultúrne centrá ukončila verejné obstarávanie na opravu fasád troch objektov košického Kulturparku. Dôvodom opravy je podľa mesta nekvalitné vyhotovenie fasádnych profilovaných prvkov v rámci projektu Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 2013.

V súťaži na výber zhotoviteľa zákazky uspela firma I.S.O.N., s.r.o., s cenou 758.527 eur. Príspevková organizácia K13 s ňou podpísala zmluvu o dielo 14. augusta. Lehota na realizáciu zákazky je 170 dní od prevzatia staveniska. Mesto deklarovalo, že tieto náklady majú byť hradené z bankovej záruky pôvodného zhotoviteľa, ktorým bola spoločnosť DÚHA, a.s. Podľa košického magistrátu za nedostatky nesie zodpovednosť zhotoviteľ stavby, ktorý ich napriek výzvam neodstránil.

"V prípade, ak nastúpi na odstránenie vady spoločnosť DÚHA, a. s., budú práce vykonané bezodplatne. V opačnom prípade budú práce vykonané úspešným zhotoviteľom, ktorý vzišiel z verejného obstarávania vyhláseného K 13 – Košické kultúrne centrá v súlade s dojednanými podmienkami," uviedol pre TASR vedúci komunikačného referátu mesta Košice Jozef Marko. Finančné prostriedky z bankovej záruky zatiaľ podľa jeho slov neboli poukázané na účet mesta.

Podľa popisu zákazky budú na troch budovách bývalých kasární asanované fasádne prvky rímsy, tepelná izolácia a kotviace prvky. Všetky časti budú nahradené za nové, tak, ako mali byť vyhotovené podľa pôvodného technického riešenia.

V súvislosti so sankciovaním firmy Dúha zo strany mesta Marko uviedol, že v zmluve o dielo bola dohodnutá pokuta pre prípad omeškania s riadnym a včasným odstraňovaním chýb vo výške 0,03 percenta z ceny diela za každú chybu a každý začatý deň omeškania. "V priebehu päťročnej záručnej doby bolo zo strany mesta Košice uplatnených viac ako 400 reklamačných konaní. Podklad o možnej výške zmluvnej pokuty bol pripravený pre účely čerpania bankovej záruky vo výške 1,22 milióna eur," konštatoval.